Polityka ochrony danych osobowych

 

FICOSOTA („Spółka“ lub „My“) akceptuje swoje zobowiązania wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (WE) 2016/679) i odpowiednie bułgarskie przepisy poważnie i dąży do przestrzegania najwyższych obowiązujących norm i ustalonych dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych. Właściwym organem wiodącym odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez FICOSOTA jest Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Bułgarii.

Definicje

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej będzie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (“RODO”). FICOSOTA w swojej działalności uwzględnia RODO i zasady przetwarzania danych osobowych, zawarte w prawodawstwie europejskim i krajowym.

FICOSOTA gwarantuje, że dane osobowe, które przetwarza będą:

Osoby fizyczne – osoby, której dane dotyczą, mają następujące prawa jeśli chodzi o ich dane osobowe:

RODO przewiduje sześć podstaw prawnych, na których podstawie mogą być przetwarzane dane osobowe:

 

Dane osobowe, przetwarzane przez „FICOSOTA“

Dane osobowe odnoszą się zarówno do faktów i opinii / ocen wyrażonych w odniesieniu do danej osoby fizycznej. Dane osobowe przetwarzane przez FICOSOTA można podzielić na cztery kategorie:

Pracownicy, współpracownicy, kandydaci do pracy: “FICOSOTA” przetwarza dane osobowe, w tym specjalne kategorie danych osobowych dotyczących stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych lub dane kandydatów do pracy. Ogólnie rzecz biorąc, FICOSOTA przetwarza te dane w celu przygotowania i wykonania umów o pracę lub innych umów, jak również w celu wywiązania się ze spoczywających na niej jako pracodawcy obowiązków prawnych.

Przedstawiciele, osoby do kontaktu i pracownicy klientów, partnerzy i dostawcy „FICOSOTA “ – zwykle otrzymujemy Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy lub od Państwa osobiście, w razie potrzeby, aby przygotować, zawrzeć lub wykonać z nim umowę lub nawiązać stosunki handlowe. Na przykład mogą Państwo być wskazani jako prawny przedstawiciel lub osoba do kontaktu w umowie lub korespondencji handlowej w związku z zawieraniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy, złożeniem oferty, rozwiązywaniem sporów handlowych itp. 

Odwiedzający witrynę internetową – wypełniając formularz kontaktowy na naszych stronach internetowych gromadzimy informacje o Tobie na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez wypełnienie tego formularza. Zwykle ta informacja służy nam do spełnienia Państwa zapytania odnośnie do naszych produktów lub innych potrzeb. W zależności od wypełnionych informacji, możliwe jest, że zostaną one przetworzone w celu określenia i wykonania praw w związku z potencjalnym lub wynikłym sporem z Państwem w związku ze złożoną reklamacją lub skargą. Gromadzimy również informacje o Twoim adresie IP i Państwa zgodę na pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Cookie policy

Uczestnicy gier – przy rejestracji do udziału w naszych grach, przekazują nam Państwo dane osobowe. Przetwarzamy je w oparciu o Państwa czytelną zgodę, wyrażoną poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego do udziału w grze / loterii / kampanii produktowej (w tym przez umieszczenie Państwa komentarza pod postem na naszych oficjalnych stronach na Facebooku i na Instagramie). Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności dotyczącej gier / loterii / kampanii, do której można uzyskać dostęp zanim się Państwo zarejestrują na naszej stronie internetowej lub stronie w serwisach społecznościowych. 

Odwiedzający budynki „FICOSOTA “ – podczas odwiedzania pomieszczeń biurowych, zakładów produkcyjnych i wspólnych obszarów firmy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej nieruchomości i fizycznej nietykalności naszych pracowników, a także kontroli dostępu, zostały zainstalowane środki techniczne, które zarejestrują Państwa wizytę.

 

Wymiana danych osobowych

Zwykle FICOSOTA utrzymuje w ścisłej tajemnicy dane osobowe i nie ujawnia ich osobom trzecim.

Czasami „FICOSOTA” może udostępniać dane osobowe swoich pracowników lub przedstawicieli klientów, partnerów, kurierów, przewoźników, kontrahentów lub dostawców organom rządowym, jak również innym osobom fizycznym lub prawnym – np. dostawcom oprogramowania i/lub rozwiązań sprzętowych i / lub infrastruktury, konsultantom zewnętrznym w związku z ustanowieniem lub wykonywaniem praw na podstawie obowiązku prawnego lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem wg konkretnego przypadku. Podobne ujawnienie odbywa się tylko w razie istnienia uzasadnionej przyczyny i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, w tym za pomocą pisemnych umów z osobami trzecimi, którym dane osobowe zostały ujawnione, o ile ma to zastosowanie.

Specjalne kategorie danych osobowych

FICOSOTA nie przetwarza wrażliwych danych osobowych swoich klientów – osób fizycznych lub pracowników / przedstawicieli klientów, partnerów i dostawców, odwiedzających strony internetowe i serwisy społecznościowe.

Przechowywanie danych osobowych 

FICOSOTA przechowuje różne rodzaje danych osobowych w formie elektronicznej i papierowej zawarte w różnych dokumentach przez ściśle określony okres czasu.

Terminy przechowywania są zawsze zgodne z celami, dla których dane osobowe są przetwarzane. Terminy te są uregulowane przez politykę ochrony i niszczenia dokumentów FICOSOTA.

Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą

W przypadku wpłynięcia  żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw FICOSOTA będzie utrzymywać komunikację z osobą fizyczną w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny, jasnym i prostym językiem, zwłaszcza w odniesieniu do osób w wieku poniżej 18 lat.

Wykonując prawa osób, których dane dotyczą, FICOSOTA ma obowiązek właściwie zidentyfikować osobę, aby zapobiec ryzyku nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Informacje na temat działania FICOSOTA, podjętej w odpowiedzi na żądania w zakresie wykonywania praw udzielane są osobom fizycznym bez zbędnej zwłoki, zazwyczaj w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania.

Wszelkie informacje dotyczące wykonywania praw osób, których dane dotyczą, są udostępniane bezpłatnie przez FICOSOTA, z wyjątkiem sytuacji, gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierny.

Więcej informacji na temat Państwa praw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez “FICOSOTA” można uzyskać w naszej przez nasze Polityce praw osób, których dane dotyczą.

Bezpieczeństwo danych osobowych 

 • FICOSOTA chroni zgromadzone dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem i monitoruje ich przetwarzanie 
 • FICOSOTA utrzymuje bezpieczne systemy komputerowe, za pomocą których przetwarzane są dane osobowe. W naszych systemach stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne do podziału  danych i zarządzania nimi.
 • FICOSOTA stosuje rygorystyczne zasady i procedury mające zastosowanie do pracowników w celu zminimalizowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 
 • Pracownicy FICOSOTA są pouczeni o obowiązujących zasadach i są przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych z najwyższą starannością i zgodnie z ustalonymi dobrymi praktykami.
 • FICOSOTA prowadząc swoją działalność współpracuje tylko z uznanymi organizacjami i unika współpracy z firmami, które uznaje, że mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych osobowych osób fizycznych
 • FICOSOTA przyjmuje dobre praktyki w zakresie wprowadzania i administrowania systemami bezpieczeństwa i monitoruje rozwój technologiczny pod kątem możliwego ryzyka dla bezpieczeństwa informacji w firmie.
 • FICOSOTA przestrzega bezpieczeństwa systemów komputerowych i danych osobowych w nich zawartych, w tym możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów danych osobowych przez swoich pracowników. 
 • FICOSOTA zapewnia dostęp tylko do tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonania pracy przez danego pracownika.

 

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

FICOSOTA przyjęła procedury skutecznego wykrywania, zgłaszania i dochodzenia w sprawie naruszeń danych osobowych. W przypadku naruszenia danych osobowych, FICOSOTA podejmie natychmiastowe działania w celu ograniczenia skutków naruszenia i poinformuje zainteresowane osoby, których dane dotyczą, oraz Inspektora Ochrony Danych.

Dodatkowe informacje

FICOSOTA zaktualizuje się we właściwym czasie, modyfikując i uzupełniając niniejszą Politykę w dowolnym momencie w przyszłości, o ile będą za tym przemawiać wymogi prawne lub inne okoliczności.

Jeśli Państwo chcieliby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FICOSOTA lub mają pytania lub skargi dotyczące niniejszej informacji o poufności lub sposobach i celach, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych osobowych poprzez następujący kontakt:

Dla FICOSOTA: Bułgaria, Shumen, bul. Madara nr 48, poczta elektroniczna: privacy@ficosota.com    

 

Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą następującego kontaktu: dpo@ficosota.com

Polityka cookies („ciasteczek”) FICOSOTA 

 

Używamy plików cookies lub podobnych narzędzi w naszych witrynach, aby poprawić ich wydajność podczas korzystania z nich. Niniejsza polityka wyjaśnia, jak to robimy.

 

Czym są cookies (ciasteczka)?

 

HTTP-ciasteczko (HTTP cookie), zwykle nazywany po prostu „cookie”, to pakiet informacji wysyłanych przez serwer internetowy do przeglądarek internetowych, takich jak Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, itp., a następnie zwracany do przeglądarki za każdym razem kiedy uzyska dostęp do tego serwera. Dane ciasteczko pozostaje na Państwa urządzeniu do skorzystania przy kolejnej sesji, ale może zostać w międzyczasie usunięte. Kiedy korzystają Państwo z więcej niż jednej przeglądarki, każda z nich ma odrębną przestrzeń do przechowywania plików cookies. Pliki cookies nie są odnoszą się do danej osoby, ale do kombinacji urządzenie i przeglądarka internetowa. W związku z tym, jedna osoba korzystająca z wielu przeglądarek i / lub urządzeń ma swój własny zestaw plików cookies dla każdej kombinacji urządzenia i przeglądarka. Z drugiej strony cookies nie rozróżniają wielu użytkowników korzystających z tego samego urządzenia i przeglądarki, o ile  nie mają różnych profili użytkowników.

 

Pliki cookies wykonują wiele różnych funkcji. Na przykład pomagają nam zapamiętać Państwa nazwę użytkownika i preferencje oraz analizować skuteczność naszych witryn.

 

Jakie dane zbieramy?

 

Zbieramy informacje do następujących celów: rozwiązywanie problemów, administrowanie stronami internetowymi, analizowanie trendów, gromadzenie danych demograficznych, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz współpraca w zakresie działalności organów ścigania. Możemy również udostępniać te informacje naszym autoryzowanym Stronom trzecim – dostawcom usług zewnętrznych i reklamodawcom w celu określenia ogólnej skuteczności naszych reklam internetowych, treści i programowania.

 

Inne urządzenia monitorujące

 

Możemy korzystać z innych przemysłowych standardów technologii takich jak przemysł standardowych znaczników pikselowych i innych oznaczeń internetowych („web beacons”), w celu monitorowania sposobu korzystania z naszych stron internetowych i promocji, lub możemy pozwolić osobom trzecim – Usługodawcom do korzystania z tych urządzeń w naszym imieniu. Znaczniki pikselowe i inne sygnały nawigacyjne(“web beacons”) są małymi obrazami graficznymi umieszczonymi w oddzielnych częściach naszych stron internetowych lub w naszych e-mailach, i pozwalają nam się zorientować czy wykonali Państwo określone działanie. Kiedy Państwo uzyskają dostęp do tych stron lub po otwarciu lub kliknięciu na wiadomości e-mail, znaczniki pikselowe lub inne internetowe sygnały nawigacyjne wysyłają powiadomienie (które nie zawiera danych osobistych) dla tego działania. Znaczniki pikselowe pozwalają lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i obliczyć ruch odwiedzających na naszych stronach internetowych. Możemy również używać znaczników pikselowych i innych sygnałów nawigacyjnych, które nasi udziałowcy i / lub partnerzy marketingowi zapewniają nam w tych samych celach.

 

Czy ktoś jeszcze używa ciasteczek na stronach FICOSOTA OOD?

 

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, my i / lub nasze autoryzowane strony trzecie – usługodawcy i reklamodawcy, możemy automatycznie zbierać / zebrać te informacje dzięki wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak ciastka i inne znaczniki internetowe ( „web beacons”) lub wskazania ( “tagowanie”) pikselowe.

Używamy plików cookies lub zezwalamy stronom trzecim na używanie plików cookies na naszych stronach. Używamy Google Analytics do monitorowania ruchu na naszych stronach.

 

Możemy wykorzystywać pliki cookies stron trzecich, które mogą nam pomóc w badaniach rynku, monitorować przychody, poprawiać funkcjonalność i przestrzeganie zgodności z naszymi zasadami.

 

Jak wyłączyć pliki cookies?

 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików cookies. Zazwyczaj ustawienia te można znaleźć w menu opcji lub preferencji przeglądarki. Aby zdać sobie sprawę z tych ustawień, można skorzystać z poniższych linków lub można użyć przycisku Pomoc w menu przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji:

 

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.


Jeśli mają Państwo obawy najbardziej o reklamowe ciasteczka do stron trzecich generowanych przez reklamodawców można jest wyłączyć tu:  Your Online Choices site.


Prosimy zapamiętać, że jeśli zdecydują Państwo wyłączyć cookies, niektóre sekcje naszej strony mogą nie pracować prawidłowo. 


Czy FICOSOTA wykorzystuje cookies, które zawierają dane osobowe?


Nie, pliki cookies, które wykorzystujemy są anonimowe i nie zawierają żadnych danych osobowych.

 


Więcej informacji


Więcej informacji o tym, w jaki sposób biznes wykorzystuje pliki cookie, jest dostępne pod adresem: www.allaboutcookies.org.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki cookies, prosimy o kontakt z nami przez e-mail privacy@ficosota.com

Zasady dotyczące wykonywania praw osób, których dane dotyczą 

Niniejsze zasady (“Zasady”) określają warunki, na jakich osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez „FICOSOTA“ OOD (“Ficosota”), mogą wykonywać swoje prawa zgodnie z prawem w celu ochrony danych osobowych. 

Część 1: Zasady ogólne

  1. „Ficosota“ przetwarza i chroni dane osobowe zbierane podczas wykonywania swoich obowiązków uczciwie, zgodnie z prawem i zgodnie z celami, dla których zostały zebrane dane. 

 

  1. Pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe w celu dystrybucji produktów, zawierania umów na dostawę towarów, wykonywania obowiązków wynikających z takich umów w ramach swoich obowiązków związanych z zatrudnieniem, przestrzegają następujących zasad w przetwarzaniu danych osobowych:
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie;
 2. Dane osobowe  zbierane są do konkretnych, precyzyjnych i zgodnych z prawem celów i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, są istotne, związane i nieprzekraczające celów, dla których są przetwarzane;
 4. Dane osobowe są precyzyjne i, jeśli to konieczne, aktualizowane;
 5. Dane osobowe są usuwane lub podlegają sprostowaniu, jeżeli okaże się, że są one nieprecyzyjne lub nieproporcjonalne do celów, dla których są przetwarzane;
 6. Dane osobowe są przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację danych osób fizycznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane.

 

  1. Pracownicy przetwarzający dane osobowe przechodzą wstępne i okresowe szkolenia dotyczące poufnego charakteru danych oraz zapoznają się z obowiązującymi przepisami. 

Część 2: Definicje

Poniższe definicje mają następujące znaczenie:  

„Dane osobowe“ oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Obowiązujące prawo” oznacza prawodawstwo Unii Europejskiej i Republiki Bułgarii, które ma odnosi się do ochrony danych osobowych; 

Profilowanie“ oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

„Osoba, której dotyczą dane“ oznacza osobę fizyczną, możliwą do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

„Rozporządzenie (UE) 2016/679“ oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679 Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejw w dn. 4 maja 2016 r.

Część 3: Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają następujące prawa w odniesieniu do ich danych:

 1. Prawo dostępu; 
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do przenoszenia danych; 
 4. Prawo do usunięcia danych; 
 5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 6. Prawo do zażądania ograniczenia przetwarzanie danych osobowych;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 8. Prawo osoby, której dane dotyczą do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, niezależnie od tego czy przetwarzanie obejmuje również profilowanie.

Prawo dostępu

  1. Na żądanie, „Ficosota“ przekaże osobie, której dane dotyczą następujące informacje: 
 1. Informację czy „Ficosota” przetwarza lub nie przetwarza danych osobowych osoby;
 2. Kopię danych osobowych osoby, które są przetwarzane przez „Ficosota”, i
 3. Wyjaśnienie w sprawie przetwarzanych danych.

2.2. Wyjaśnienie, o którym mowa w art. 2.1.(iii) obejmuje następującą informację w sprawie przetwarzanych danych przez „Ficosota“:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie odnośnych danych osobowych;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, i informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 9. jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem
  1. Informacja w sprawie przetwarzania danych zawiera informację, którą „Ficosota“ przekazuje osobie, której dane dotyczą, za pomocą klauzuli informacyjnej.

 

  1. Na żądanie osoby, której dane dotyczą „Ficosota“ może dostarczyć kopię danych osobowych będących w procesie przetwarzania.

 

  1. Przy przekazywaniu kopii danych osobowych, „Ficosota” nie musi ujawniać następujących kategorii danych:
 1. dane osobowe osób trzecich, chyba, że wyraźnie wyraziły na to zgodę;
 2. dane, które zawierają tajemnice handlowe, własność intelektualną lub informację poufną
 3. inna informacja, która jest chroniona stosownym prawem

 

  1. Udzielenie dostępu osobie, której dane dotyczą nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich ani prowadzić do naruszenia obowiązku prawnego “Ficosota”.

4.1. Jeżeli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swą powtarzalność, organ nadzorczy może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych lub może odmówić podjęcia żądanych działań.

4.2. „Ficosota“ ocenia każdy odrębny przypadek z punktu widzenia czy żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne. 

4.3. W razie odmowy udzielenia dostępu do danych osobowych, „Ficosota” przestawia uzasadnienie odmowy i poucza osobę, której dane dotyczą o prawie do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprostowania danych

5.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, przetwarzanych przez „Ficosota“ które są nieprawidłowe lub niekompletne. 

5.2. Przy pozytywnym rozpatrzeniu żądania o sprostowanie danych osobowych, „Ficosota“ informuje innych odbiorców, którym były ujawnione dane (na przykład organy państwowe, dostawcy usług) tak, aby mogły one nanieść zmiany.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  1. Na żądanie „Ficosota” ma obowiązek usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 
 4. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego;
 5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego „Ficosota”;
 7. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku o których mowa w art. 8 ust. 1. Rozporządzenia (UE) 2016/679

 

  1. „Ficosota” nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 
 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa przez „Ficosota“;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 , o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. „Ficosota“ nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy prawnie uzasadnionych interesów „Ficosota“ wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

  1. „Ficosota” może przetwarzać dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone z wyjątkiem następujących celów:
 1. przechowywania danych
 2. wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 4. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
 5. z uwagi na ważne względy interesu publicznego

 

  1.  Kiedy osoba, której dane dotyczą zażąda ograniczenia przetwarzania danych i zachodzi jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 7.1. przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania „Ficosota“ informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych

8.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła „Ficosota“.

8.2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8.3. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z prawa do przenoszenia danych w następujących przypadkach:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. przetwarzanie odbywa się na podstawie zobowiązania umownego;
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

8.4. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych..

Prawo do sprzeciwu

 

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez „Ficosota“, jeżli dane są przetwarzane na podstawie jednego z następujących podstaw: 

 

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonywania obowiązków prawnych administratora
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z uzasadnionymi interesami „Ficosota“ lub strony trzeciej;
 3. przetwarzanie danych obejmuje profilowanie.

 

  1. „Ficosota“ wstrzymuje przetwarzanie danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego

10.1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

10.2. Kiedy osoba ,której dane dotyczą złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, przetwarzanie danych osobowych dla tych celów zostaje wstrzymane.

Prawo do ingerencji ludzkiej przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

11.1. W przypadkach, w których „Ficosota“ podejmuje automatyczne decyzje indywidualne, niezależnie od tego, czy decyzje te są podejmowane poprzez profilowanie, które mają konsekwencje prawne dla osób fizycznych, czy też mają na nie istotny wpływ w podobny sposób, osoby te mogą zwrócić się o dokonanie przeglądu decyzji z ludzką interwencją, a także wyrazić swój punkt widzenia.

11.2. „Ficosota“ zapewnia osobom fizycznym podlegającym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji istotne informacje na temat zastosowanych założeń, a także znaczenie i przewidywalne konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby fizycznej.

Część 4: Tryb korzystania z praw osób, których dane dotyczą

12.1. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z przysługujących im praw zgodnie z niniejszymi Zasadami poprzez złożenie wniosku o skorzystanie z prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

12.2. Wniosek o skorzystanie z prawa w zakresie ochrony danych osobowych może zostać złożony w następujący sposób:

 1. Pocztą elektroniczną pod adresem mailowym/: dpo@ficosota.com
 2. Osobiście w siedzibie „Ficosota”
 3. Pocztą – pod adresem centrali Ficosoty:  bul. Madara nr 48, Shumen, Bułgaria, 

12.3. Wniosek o skorzystanie z prawa w zakresie ochrony danych osobowych powinny zawierać następującą informację:

 1. Identyfikacja osoby – imię i nazwisko i nr identyfikacyjny osoby EGN
 2. Kanał komunikacji, pod który należy wysłać odpowiedź – adres, telefon, poczta elektroniczna
 3. Wniosek – opis wniosku

12.3. „Ficosota“ przekazuje informację o działaniach podjętych w związku z wnioskiem o skorzystanie z praw osób w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

12.4. W razie konieczności okres ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków od konkretnej osoby. “Ficosota” informuje osobę o każdym takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, wskazując powody opóźnienia. 

12.5. “Ficosota” nie są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na wniosek, jeśli nie są w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

12.6. „Ficosota” może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do zweryfikowania tożsamości osoby, której dane dotyczą, jeżeli istnieją uzasadnione obawy dotyczące tożsamości osoby składającej wniosek.

12.7. Jeżeli wniosek jest składany drogą elektroniczną, informacje przekazywane są, jeśli to możliwe, drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała inaczej.

12.8. Niniejsze  zasady wchodzą w życie 25.05.2018г.